ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

В ОУ „ Христо Ботев“ са утвърдени следните групи:

1а кл.  Български език и литература и математика с ръководители Л. Генова, Ж. Желева

1б кл. Български език и литература и математика с ръководители Г. Иванова, Р. Атанасова

2 кл. Български език и литература и математика с ръководители Ел. Николова, Хр. Янева

3а кл. Български език и литература и математика с ръководител Т. Стоянова

3б кл. Български език и литература и математика с ръководител Д. Александрова

3 кл. Математика с ръководител Св. Желязкова

4 кл. Български език и литература и математика с ръководители М. Апостолова П. Колева

5 кл. Български език и литература с ръководител Н. Арнаудова

5 кл. Математика с ръководител Н. Желязкова

5 кл. Английски език с ръководител Ст. Ганчева

6 кл. Български език и литература с ръководител Ж. Желязков

6 кл. Български език и литература с ръководител Ст. Раева

7 кл. Български език и литература с ръководител М. Иванова

Групите се състоят от 5 ученици и провеждат занимания по предварително изготвен график и програми. Часове са планирани за месеците май-юни. Дейностите по проекта ще продължат и през следващата учебна година.