Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне.

Проектът е насочен към подкрепа на всички деца, които имат затруднения в усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

Основната цел на проекта е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Последната дейност, по която се включваме в проекта и която е повод за празника на 20.06.2022г., това е дейност 8 по проекта - участие в междуучилищни дейности. За  реализирането на тази дейност се събраха ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, с. Градина в качеството си на домакин на събитието, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Първомай и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Караджалово.

Следобедът премина сред музика и танци, получаване на подаръци и подкрепяща закуска, осигурени за всички участници от МОН по Проект „Подкрепа за успех“.

 

Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“
Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“