Заедно в изкуствата и спорта

През учебната 2022-2023 година ОУ,,Хр. Ботев“  се включи в Националната програма,,Заедно в изкуствата и спорта“. Целта на програмата е засилване интереса на учениците за участие в групи/ отбори за колективни спортове, развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение ; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

В модул ,,Изкуства“ са сформирани 2 групи - категория ,,Танцово изкуство“ с ръководител Д. Александрова - старши учител в начален етап и в категория ,,Музикално изкуство“ с ръководител В. Павлов – старши учител в прогимназиален етап.

В модул ,,Спорт“ е сформирана една група по волейбол с ръководител К. Калчев- старши учител в прогимназиален етап.

Програмата стартира дейността си от м. октомври.