Занимания по интереси

И тази учебна година (2022-2023) ОУ,,Хр. Ботев“ ще продължи да работи по Наредбата за приобщаващото образование. Заниманията по интереси ще се провеждат по 7 тематични направления: ,,Природни науки“, ,Дигитална креативност“, ,,Математика“, ,,Технологии“, ,,Изкуства и култура“, ,,Гражданско образование“, ,,Екологично образование и здравословен начин на  живот“.

В училището са сформирани 5 групи , както следва:

,,Пъстра математика“ - ръководител Г. Иванова – старши учител в начален етап

,,Бон Апети“ - ръководител Д. Драганова– старши учител в прогимназиален етап

,,Творя с въображение“- ръководител Н. Димитрова - старши учител в прогимназиален етап

,,Математиката-лесна и интересна“ – ръководител Н. Желязкова- старши учител в прогимназиален етап

,,Туризъм“- ръководител Ст. Раева- старши учител в прогимназиален етап

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности , възпитанието в ценности , екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.