За връзка

Адрес

Проекти - Архив

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”

Във връзка с Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета” ОУ „Христо Ботев” село Градина кандидатства и беше одобрено за съфинансиране от МОН за закупуването на шкафчета за учениците от начален етап. В тази връзка към началото на 2018/2019 учебна година бяха закупени и поставени общо 32 бр. шкафчета /на модули по четири броя/ за учениците от І-ви до ІV-ти клас вкл.

Проект „Твоят час” - фаза 2

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи спецефечни знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/

През 2017-2018 учебна година продължава работата по проект „Твоят час” на Министерството на образованието и науката, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Целите на проекта отново са преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения при усвояването на учебното съдържание, включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности, превръщане на училището в по- привлекателно място за децата, създаване на механизми за активно включване на общността и родителите в училищния живот, прилагане на електронни продукти в процеса на обучение за създаване на една по-позитивна и приятна среда.

Проект „Твоят час” - фаза 1

През месец ноември стартира нов проект на Министерство на образованието и науката, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е под надслов „Твоят час”. Целите на проекта са: преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения при усвояване на учебното съдържание; включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности; превръщане на училището в по-привлекателно място за децата; създаване на механизми за активно включване на общността и родителите в училищния живот, прилагане на електронни продукти в процеса на обучение за създаване на позитивна среда.

Проекти 2006 - 2013 година

pdfОтвори / Разгледай >>

Publish modules to the "offcanvas" position.