Съгласно Закона за обществените поръчки:

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.

 


16.10.2015


pdfПРОТОКОЛ за разглеждане,оценка и класиране на офертите на участниците от 15.10.2015г.

pdfДоговор за доставка на закуска и обяд за ученици

pdfЦеново предложение

 


02.10.2015


Обществена поръчка: „Доставка на готова храна – закуска и обяд, за ученици oт ОУ „Христо Ботев”, с. Градина, община Първомай, област Пловдив”

rarСвали документацията

 


20.12.2014


Фактури - закуска и обят за месец X,XI и XII 2014г.

rarСвали документацията

 


14.10.2014


pdfПРОТОКОЛ №1 от 13.10.2014г.

pdfДОГОВОР 15.10.2014г.

 


30.09.2014


Обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.2 и чл. 101а от ЗОП с общ предмет: „Доставка на готова храна – закуска и обяд, за ученици oт ОУ „Христо Ботев”, с. Градина, община Първомай, област Пловдив

rarСвали документацията

 


19.09.2013


Предмет на поръчката: Доставка на храна за закуска и обяд за ученици по обособени позиции, както следва:

  • Позиция №1 – „Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас”
  • Позиция №2 – „Осигуряване на обедно хранене на учениците от І-VІІІ клас, включени в ПИГ по Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП РЧР”

rarСвали документацията

 


27.09.2012


Предметът на поръчката включва доставка на храна за закуска и обяд за ученици.

rarСвали документацията